Åpenhetsloven

Bærekraftig forretningsdrift

Åpenhetsloven skal sikre at virksomheter i Norge respekterer og informerer om håndtering av negative forhold knyttet til menneskerettigheter og arbeidsforhold ved produksjon av varer og tjenester.

BA Group har fokus på ansvarlig innkjøp, og vi har forpliktet oss til at vi skal ivareta miljø og arbeidstakeres rettigheter i henhold til lover og regler. Dette er også innarbeidet i våre i våre etiske retningslinjer. Dette for å sikre ansvarlighet hos forretningsforbindelser og i hele leverandørkjeden.

Det er viktig for BA Group at kundene kan føle seg trygge på at produktene og tjenestene de kjøper av oss er fra leverandører som etterlever retningslinjene fra OECD om menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vi gjennomfører aktsomhetsvurderinger av våre leverandører og samarbeider med disse for å bidra til bærekraftige leverandørkjeder.

Velkommen til å ta kontakt med oss om dette ved å sende en e-post til apenhet@ba-group.no. Vi vil besvare din henvendelse så raskt som mulig og senest innen 30 dager. Dersom mengden eller typen informasjon som etterspørres, gjør det uforholdsmessig byrdefullt å besvare informasjonskravet innen tre uker, vil informasjonen gis innen to måneder etter at kravet er mottatt. Vi vil da da senest innen tre uker etter at deres henvendelse er mottatt, opplyse skriftlig om forlengelsen av fristen og når informasjonen kan ventes.

Virksomhetens organisering og driftsområde

BA Group leverer tjenester mot næringsdrivende kunder i hele Norge.

Konsernet har virksomhet i Stavanger, Hamar, Molde, Bergen, Oslo, Lillesand, Hokksund. Hovedkontor er lokalsert i «Kunnskapsparken Eiker» i Hokksund.

Mer informasjon om konsernets organisering, finner du her

Selskapet har langsiktige kundeforhold og jobber hovedsakelig med kunder med tilstedeværelse i Norge.

Selskapet benytter i liten grad underleverandører av tjenester fra andre land.

BA Group har pr idag ca 85 ansatte.

BA Group er opptatt av menneskerettigheter i alle deler av sin virksomhet. Dette er grunnleggende verdier som alltid ligger til grunn i selskapets strategi og daglige drift. Herunder også valg av selskapets produkter, tjenester, kunder og leverandører.

Selskapet har etablerte rutiner for vurdering og kontroll av egen virksomhet, leverandører og kunder med hensyn til å sikre at vår virksomhet ikke bidrar til brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Aktsomhetsvurdering 2022

Arbeidsmiljø og sosiale forhold

Vi arbeider kontinuerlig med å sikre trivsel og helse som bidrar til lavt sykefravær. Vi har ikke hatt skader eller uhell i perioden.

Selskapet overholder arbeidsmiljøloven.Selskapet arbeider målbevisst for å bygge et godt sosialt og faglig arbeidsmiljø.

Samarbeidet med de ansatte og verneombud har vært konstruktivt og bidratt positivt til driften.

Mangfold

Selskapet har et aktivt forhold til mangfold.

Vi aksepterer ingen form for trakassering, diskriminering eller forskjellsbehandling som følge av etnisitet, religion, seksuell legning, kjønn eller andre former for kategorisering.

Ytre miljø

BA Group forurenser ikke det ytre miljø.

BA Group har et bevisst forhold til å redusere negativ påvirkning av miljøet i de tjenestene konsernet leverer til markedet.

BA Group har som policy å plassere arbeidssted nær våre medarbeidere for å redusere reise. Vi vektlegger energieffektivitet, kildesortering og gangavstand til kollektivtransport i våre lokaler.

Vi betjener kunder over hele landet og bruker moderne teknologi utstrakt for å fremme effektiv samhandling og redusere reisebehovet, uten å miste nødvendig nærhet med våre kunder.

Alle systemløsninger  BA Group benytter er skybaserte og fremmer samhandling på tvers av geografi, reduserer reisebehov, strømforbruk og gir tilnærmet «papirløst kontor». Selskapet har ingen egne servere.

Alle løsningene vi leverer til våre kunder gir tilsvarende muligheter for besparelser i miljø fotavtrykk for våre kunder.

Bekjempelse av korrupsjon og bestikkelser

BA Group tolererer ingen former for korrupsjon eller andre straffbare handlinger begått i tilknytning til arbeid for selskapet. Forhold som anses straffbare vil bli politianmeldt.

Konkrete brudd på aktsomhetsreglementet

Det har ikke vært avdekket noen tilfeller av brudd på aktsomhetsreglementet i 2022. Selskapet har gjennom aktsomhetsvurderingene anslått risikoen for brudd som lav. Det har ikke vært iverksatt tiltak med bakgrunn i brudd i 2022

Mangfold, respekt og inkludering

Samfunnsansvar

Miljø, klima og bærekraft

Vi tenker bærekraft i våre virksomheter. Det som er bra for samfunnet er ofte også bra for forretningsutvikling. Selskapenes langsiktige økonomiske bærekraft er selvsagt viktig. Men det er også viktig å ha en langsiktig investeringshorisont ut over kortsiktig gevinst. Bærekraftig innovasjon betyr at vi også tenker med hjertet og at vi ønsker å bidra positivt til klima og miljø – til fordel for vårt felles samfunn og neste generasjon.

Sosialt entreprenørskap og inkluderende arbeidsliv

Å arbeide er viktig for å motta lønn til livets opphold. Men for mange, som kanskje for en periode har havnet utenfor arbeidslivet, er det også viktig for å styrke og bevare selvfølelse og selvrespekt og oppleve at man får brukt og utviklet sine evner. Vi opplever at mange sitter på svært verdifulle egenskaper og kompetanse, selv om man skulle ha noen huller i sin CV, eller mangler formell kompetanse. BA Group samarbeider i denne forbindelse med bl.a. Eiker Vekst, som er et selskap eid av Drammen Kommune og Øvre Eiker Kommune.

Barn og ungdom

Vi tar lokalt samfunnsansvar ved bl.a. å støtte frivillige organisasjoner, spesielt innenfor idrett og andre aktiviteter som bidrar til gode og sunne oppvekstvilkår for barn og ungdom.

Mangfold, respekt og inkludering